Kanguru Bakımı Emzirmeyi Destekliyor Kanguru Bakımı Emzirmeyi Destekliyor

TÜBİTAK tarafından desteklenen projemizin emzirme ile ilgili sonuçları Sevda Korkut’un yüksek lisans tez projesi olarak projede yer almıştır. Tez özeti aşağıda yer almaktadır.

Kanguru Bakımı Emzirmeyi Destekliyor

Doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan kanguru bakımının emzirmeye etkisi / The effect of kangaroo care applied to the healthy newborns in the early postpartum period on breast-feeding

Yazar: SEVDA KORKUT

Danışman: DOÇ. DR. SEVİL İNAL

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ebelik Anabilim Dalı

Konu: Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

Dizin: Bebek bakımı = Infant care ; Bebek-yenidoğmuş = Infant-newborn ; Bebekler = Infant   Onaylandı

Giriş ve Amaç:

Kanguru Bakımı (KB); yenidoğanın, ebeveynin çıplak göğsüne yatırılarak, cilt cilde teması sağlayacak şekilde taşınarak bakılması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan KB'nın emzirmeye etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve

Yöntem: Araştırma 1 Haziran-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 56'sı deney 56'sı kontrol grubu olmak üzere vajinal yolla doğan toplam 112 sağlıklı term yenidoğan ve anneleri ile randomize kontrollü deneysel bir araştırma olarak gerçekleştirildi. Veriler; 'Anne ve Yenidoğan Veri Toplama Formu, 24.Saat Değerlendirme Gözlem Formu ve LATCH Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı' kullanılarak elde edildi. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Deney grubu yenidoğanlara, doğumdan sonra 3 saat süre ile KB uygulanırken, Kontrol grubu yenidoğanlara ünitenin rutin doğum sonu bakımı uygulandı. Deney ve kontrol grubundaki yenidoğanların ilk emmeye başlama zamanları, ilk 24 saat içindeki emzirilme sayıları, emzirilme süreleri ve emme becerileri değerlendirildi.

Bulgular: Deney grubundaki yenidoğanların kontrol grubundaki yenidoğanlara göre istatistiksel düzeyde anlamlı ölçüde daha kısa sürede emmeye başladıkları (p=0,001), toplam emme sürelerinin ve emme sayılarının kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p=0,001). İlk emme becerileri açısından gruplar arasında fark bulunmazken (p=0,862), 24. saatteki emme becerilerinin, deney grubundaki yenidoğanlarda kontrol grubuna göre daha iyi olduğu belirlendi (p=0,001).

Sonuç:  Sonuç olarak, doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan KB, yenidoğanların daha kısa sürede emmeye başlamalarına, daha fazla sayıda ve daha uzun süre emmelerine katkı sağlamakta ve emme becerilerini arttırmaktadır. Anahtar kelimeler: Kanguru Bakımı, Ten Tene Temas, Term Yenidoğan, Emzirme, Ebelik Bu çalışma, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir.